Oferta: Ochrona środowiska

W ramach usługi ochrona środowiska oferujemy:

  • prowadzenie ewidencji oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
  • prowadzenie ewidencji odpadów;
  • sporządzanie rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów;
  • sporządzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;
  • sporządzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  • opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  • opracowywanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami;